Monday, May 27

தோழமை

சந்தங்கள் முறிந்து,
சப்தம் பிறக்கிறது
தனிமை விலங்கு அவிழ்கிறது
நட்பு அருகில் படர்கிறது....

தோழமை,
அது உணர்வின் விடியல்,
புதிய உறவின் உதயம்,
மனதில் புதிய நீரூற்று....

சின்ன பிரிவு,
முகங்களைத் தேடி,
பெயர்களைச் சிந்தித்து,
மனம் போடும் பழைய கணக்கு....
கருவிழி பனிக்கிறது!

No comments:

Post a Comment